Wótpóranje funkcije rejtarkowych kupkow

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Funkcija rejtarkowych kupkow (Panorama) se we wersiji 45 z Firefox wótpórajo. Wěmy, až to jo njepśijazne za was, wodajśo pšosym. Wótpóranje funkcije rejtarkowych kupkow nam wólažcujo, Firefox pólěpšyś. Chwaliśboga jo zgromaźeństwo Mozilla južo wjelicne alternatiwy k rejtarkowym kupkam k dispoziciji stajiło. Toś ten nastawk waše móžnosći wobjadnajo. Funkcija rejtarkowych kupkow (Panorama) jo se z Firefox wótpórała. Wěmy, až to jo njepśijazne za was, wodajśo pšosym. Wótpóranje funkcije rejtarkowych kupkow nam wólažcujo, Firefox pólěpšyś. Chwaliśboga jo zgromaźeństwo Mozilla južo wjelicne alternatiwy k rejtarkowym kupkam k dispoziciji stajiło. Toś ten nastawk waše móžnosći wobjadnajo.

Co stanjo se z mójimi eksistěrujucymi rejtarkowymi kupkami?

Gaž na Firefox 45 aktualizěrujośo, buźośo wósebny rejtark wiźeś, kótaryž wujasnjujo, což jo se stało. Wšykne waše rejtarkowe kupki budu se awtomatiski ako cytańske znamjenja wótpółožowaś a w zarědniku cytańskich znamjenjow składowaś. Změjośo na nje pśistup, gaž na tłocašk Bookmarks-29 w symbolowej rědce kliknjośo.

bookmarkedtabgroups

Pótom změjośo móžnośc, slězynowe kupki w separatnych woknach wótnowiś, jolic to cośo.

Skóńcnje Firefox jadnorazowe zawěsćenje datow wašych rejtarkowych kupkow pśewjeźo, kótarež budu se we wašom profilowem zarědniku składowaś. Dodanki by mógli toś te daty wužywaś, aby waše rejtarkowe kupki wótnowili.

Wšykne waše rejtarkowe kupki su se ako cytańske znamjenja wótpółožyli a w zarědniku cytańskich znamjenjow składli. Změjośo na nje pśistup, gaž na tłocašk cytańskich znamjenjow Bookmarks-29 w symbolowej rědce kliknjośo.

bookmarkedtabgroups

Firefox jo teke jadnorazowe zawěsćenje datow wašych rejtarkowych kupkow pśewjadł, kótarež su se we wašom profilowem zarědniku składli. Dodanki by mógli toś te daty wužywaś, aby waše rejtarkowe kupki wótnowili.

Dodanki, kótarež rejtarkowe kupki narownuju

Dodank Tab Groups/Tabgruppen

Jolic cośo direktne narownanje za funkciju rejtarkowych kupkow, wopytajśo dodank Tab Groups/Tabgruppen. Jo se direktnje ze žrědłowego koda Firefox napórał a funkcioněrujo ako tuchylna funkcija. Buźo se wam zdaś, ako njeby se funkcija z Firefox wótpórała. Toś ten dodank co rejtarkowe kupki w Firefox dopołnje wuměniś, bitujo pódobne a naźejucy samo pólěpšone dožywjenje. Móžośo dodank Tab Groups/Tabgruppen wót websedła dodankow Mozilla instalěrowaś.

Jolic dodank instalěrujośo, nježli až na Firefox 45 aktualizěrujośo, źiwajśo pšosym na slědujuce:
 • Waše rejtarkowe kupki Firefox se do dodanka pśewzeju.
 • Firefox waše kupki na górjejce wopisany nałog njepśetwórjujo.

Druge dodanki

 • OneTab: Gažkuli měniśo, až maśo pśewjele rejtarkow, klikniśo na symbol OneTab, aby wšykne z wašych rejtarkow do lisćiny konwertěrował. Gaž zasej pśistup na rejtarki trjebaśo, móžośo je pak pó jadnom pak wšykne naraz wótnowiś.
 • Tree Style Tab: Toś te dodank bitujo rejtarkowu bocnicu w formje boma, ako jo zarědnikowy bom we Windows Explorer. Nowe rejtarki, kótarež se z wótkazow wócynjaju, se awtomatiski aktualnemu rejtarkoju pśidawaju.
 • Woglědajśo se dalšne móžnosći na websedle dodankow.

Dodank Tab Groups/Tabgruppen

Jolic cośo direktne narownanje za funkciju rejtarkowych kupkow, wopytajśo dodank Tab Groups/Tabgruppen. Jo se direktnje ze žrědłowego koda Firefox napórał a funkcioněrujo ako tuchylna funkcija. Buźo se wam zdaś, ako njeby se funkcija z Firefox wótpórała. Toś ten dodank co rejtarkowe kupki w Firefox dopołnje wuměniś, bitujo pódobne a naźejucy samo pólěpšone dožywjenje.

Gaž dodank jo se zainstalěrował, móžośo stare rejtarkowe kupki ze zawěsćeńskeje dataje importěrowaś, kótaraž jo se składła, gaž sćo na Firefox 45 zaktualizěrował:

 1. Wócyńśo naglěd dodanka Tab Groups/Tabgruppen z pomocu tłocaška na symbolowej rědce abo z tastoweju skrotconku Strg + + E.
 2. Klikniśo na symbol zubkatego kólaska górjejce napšawo w naglěźe dodanka Tab Groups/Tabgruppen, aby bok nastajenjow wócynił.
  Tab Group Gear
 3. Wubjeŕśo Backup / Restore (Zawěsćiś / Wótnowiś) z bocnice boka nastajenjow.
 4. Klikniśo na tłocašk Load Migration Backup (Migraciske zawěsćenje zacytaś).
  Tab Group Migration
 5. Klikniśo skóńcnje na Import selected items into this window (Wubrane elementy do toś togo wokna importěrowaś) a waše stare rejtarkowe kupki se importěruju.

Móžośo něnto rejtarkowe kupki dalej wužywaś, ako njeby se funkcija Firefox wótpórała.

Druge dodanki

 • Simplified Tab Groups: Dodank Firefox, kótaryž pódobne funkcije za rejtarkowe kupki póbitujo, ale z drugim wužywarskim pówjerchom.
 • OneTab: Gažkuli měniśo, až maśo pśewjele rejtarkow, klikniśo na symbol OneTab, aby wšykne z wašych rejtarkow do lisćiny konwertěrował. Gaž zasej pśistup na rejtarki trjebaśo, móžośo je pak pó jadnom pak wšykne naraz wótnowiś.
 • Tree Style Tab: Toś te dodank bitujo rejtarkowu bocnicu w formje boma, ako jo zarědnikowy bom we Windows Explorer. Nowe rejtarki, kótarež se z wótkazow wócynjaju, se awtomatiski aktualnemu rejtarkoju pśidawaju.
 • Woglědajśo se dalšne móžnosći na websedle dodankow.
Wažny: Jolic maśo pšašanja abo starcyjośo na problem z dodankom, stajśo se pšosym direktnje z wuwijarjom dodanka do zwiska.

Cytańske znamjenja za zastojanje rejtarkow wužywaś

Maśo pśewjele wócynjonych rejtarkow? Móžośo dwa jadnorej pśikaza za cytańske znamjenja wužywaś, aby wšykno organizěrował.

 • Wšykne rejtarki ako cytańske znamjenja składowaś
Jolic maśo wokno z rejtarkami, kótarež cośo na pózdźej składowaś:
 1. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu Strg tłoconu, mjaztym až kliknjośo na rejtark a wubjeŕśo Wšykne rejtarki ako cytańske znamjenja składować....
 2. Pódajśo we wócynjajucem se woknje swój zarědnik cytańskich znamjenjow a wubjeŕśo, źož maju se składowaś (meni cytańskich znamjenjow abo rědka cytańskich znamjenjow stej dobrej wuběrka).
 • Wšykne w rejtarkach wócyniś
Gaž cośo kupku rejtarkow wócyniś, kótarež sćo ako cytańske znamjenja składł:
 1. Pódajśo zarědnik cytańskich znamjenjow, kótarež sćo składł.
 2. Klikniśo na zarědnik, aby lisćinu cytańskich znamjenjow pokazał. Wubjeŕśo nastajenje Wšykne w rejtarkach wócyniś dołojce w lisćinje.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla