Websedło składowaś

Firefox wam zmóžnja, webbok na wašom licadle składowaś, aby mógał jen na pśikład cytaś, gaž njejsćo z internetom zwězany. Nastawk wopisujo, kak móžośo to cyniś.

Webbok składowaś

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefoxna menijowej rědce, na tłocašk Firefox, a wubjeŕśo Bok składowaś ako.... Wokno „Składowaś ako“ se pokažo.
 2. Wužywajśo wokno „Składowaś ako“, aby městno na licadle wubrał, źož składujośo kopiju webboka.
 3. Wubjeŕśo z wuběrańskego póla Dateityp, kak cośo bok składowaś:

#: Choosing File Type #: e74673f857a97d39b1c27ff67b9b77a8-1237072529-727-1.PNG #: e16d6cccad0b7e534d4e233f2c93c39a-1237167863-544-1.jpg

  • Webbok, kompletny: Składujśo ceły webbok z wobrazami. Toś ta wuběrańska móžnosć wam zmóžnja, bok tak składowaś, ako jen online z wobrazami wiźeś, ale originalna struktura HTML-wótkazow boka mógła se zgubiś. Firefox napórajo nowy zarědnik, źož se bok, wobraze a druge dataje składuju, kótarež su trěbne, aby se ceły webbok pokazał.
  • Webbok, jano HTML: Składujśo originalny bok bźez wobrazow. Toś ta wuběrańska móžnosć wobchowajo originalnu strukturu HTML-wótkazow w jadnej dataji.
  • Tekstowe dataje: Składujśo originalny bok ako tekstowu dataju. Toś ta wuběrańska móžnosć njewobchowajo originalnu strukturu HTML-wótkazow, ale móžośo se tekstowu wersiju webboka w tekstowem editorje woglědaś.
  • Wšykne dataje: To jo ekwiwalent k "Webbok, jano HTML", ale móžośo datajowu kóńcowku pódaś (na pś. ".htm" abo ".shtml").
 1. Klikniśo na Speichern. Kopija boka buźo se pó wubranem datajowem typje na pódanem městnje składowaś.
 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a pótom na Bok składowaś. Dialogowe wokno Składowaś ako se wócynijo.
  meni bok składowaś fx47
 2. Zapódajśo w dialogowem woknje mě boka, kótaryž cośo składowaś, do póla Dateiname a wubjeŕśo městno. Wubjeŕśo we wuběrańskem meniju Format datajowy typ, kótaryž cośo za składowanje dataje wužywaś:Wubjeŕśo we wuběrańskem meniju Dateityp datajowy typ za bok, kótaryž cośo składowaś:Wubjeŕśo w dolnem pšawem rožku dialogowego wokna datajowy typ z wuběrańskego menija
  dialogowe wokno składowaś ako winxp save webpage save as linux
  • Webbok, kompletny: Składujśo ceły webbok z wobrazami. Toś ta wuběrańska móžnosć wam zmóžnja, bok tak składowaś, ako jen online z wobrazami wiźeś, ale originalna struktura HTML-wótkazow boka mógła se zgubiś. Firefox napórajo nowy zarědnik, źož se bok, wobraze a druge dataje składuju, kótarež su trěbne, aby se ceły webbok pokazał.
  • Webbok, jano HTML: Składujśo originalny bok bźez wobrazow. Toś ta wuběrańska móžnosć wobchowajo originalnu strukturu HTML-wótkazow w jadnej dataji.
  • Tekstowe dataje: Składujśo originalny bok ako tekstowu dataju. Toś ta wuběrańska móžnosć njewobchowajo originalnu strukturu HTML-wótkazow, ale móžośo se tekstowu wersiju webboka w tekstowem editorje woglědaś.
  • Wšykne dataje: To jo ekwiwalent k "Webbok, jano HTML", ale móžośo datajowu kóńcowku pódaś (na pś. ".htm" abo ".shtml").
 3. Klikniśo na Speichern. Kopija boka buźo se pó wubranem datajowem typje na pódanem městnje składowaś.
Pokaz: Słowa Dateiname, Dateityp a Speichern a wobraz dialogowego wokna Składowaś ako górjejce słušaju k źěłowemu systemoju. Dokulaž serbskorěcny źěłowy system njeeksistěrujo, su how nimske słowa pódane.

Źěle webboka składowaś

Aby wobraz składował: Klikniśo z pšaweju tastuŹaržćo tastu Strg tłoconu a klikniśo na wobraz, kótaryž cośo składowaś a wubjeŕśo pótom Wobraz składowaś ako... z kontekstowego menija. Wubjeŕśo pótom městno na swójom licadle, aby kopiju wobraza składował.

kontekstowy meni wobraz składowaś ako fx47

Aby druge elementy boka składował, ako na pśikład skripty, stilowe pśedłogi a dalšne składował, wužywajśo rejtark Medije wokna Info wó boku.

 

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije