Web z adresowego póla pśepytowaś

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Móžośo webpytanja direktnje z adresowego póla pśewjasć. Zapišćo jadnorje swóje pytańske wuraze a tłocćo na (Enter). Firefox buźo was k bokoju pytańskich wuslědkow standardneje pytnice wjasć. Toś ten nastawk wam pokažo, kak móžośo toś tu funkciju pśiměriś.

Webpytanje w adresowem pólu

Gaž pišośo do adresowego póla a tłocyśo tastu Return, wjeźo was Firefox pó standarźe k bokoju pytańskich wuslědkow pytnice wubraneje w pytańskem pólu za toś to pytanje.

Drugego pytańskego póbitowarja wužywaś

Jolic njocośo pytańskego póbitowarja wužywaś, kótaryž jo w pytańskem pólu wubrany, pišćo klucowe słowo pytańskego póbitowarja, kótarehož cośo wužywaś, pśed swóje pytańske wuraze. Aby wěcej wó klucowych słowach zgónił, glejśo How to search IMDB, Wikipedia and more from the address bar.

Webpytanje w adresowem pólu znjemóžniś

Móžośo webpytanje w adresowem pólu znjemóžniś, gaž změnjaśo nastajenje.

Glědajśo: Toś to nastajenje njewobwliwujo pytanja z klucowymi słowami z adresowego póla.
  1. Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .

    • Zwětšego pótom warnowanje about:config "Pśez to wy by mógał garantiju zgubiś!" se pokazujo. Klikniśo na Lubim, až budu wobglědniwy!Akceptěruju riziko, aby se k bokoju about:config dostał.
  2. Zapódajśo keyword.enabled do pytańskego póla .
  3. Klikniśo dwójcy na nastajenje keyword.enabled, aby jogo gódnotu na false stajił.
about:config keyword.enabled fx47

URL awtomatiski wudopołniś

Pśidatnje k pytanjeju w interneśe, kótarež móžośo pśez tłocenje tasty Return startowaś, buźo Firefox URL, kótaryž zapódawaśo, z URL websedłow pśirownowaś, ku kótarymž sćo se do togo woglědał. Jolic na pśikład zapisujośo „moz“, móžo jen Firefox na „mozilla.org“ wudopołniś, jolic sćo do togo tam był. Tłocćo tastu Return a dostanjośo se direktnje k toś tej adresy. Za dalšne informacije wó tom, což Firefox wam naraźujo, gaž piśośo do adresowego póla, glejśo Inteligentne adresowe pólo - cytańske znamjenja, zapiski historije a rejtarki pytaś.

Domeny zgódaś

Jolic zapódawaśo njedopołny URL, móžo Firefox prefix, sufiks abo wobej pśidaś, aby wopytował, URL pórěźiś. Jolic zapódawaśo www.facebook do adresowego póla, Firefox sufiks .com pśidajo, aby URL wudopołnił. Jolic zapódawaśo mozilla.org, buźo www. pśed to stajaś, aby URL wudopołnił. Toś to „zgódanje“ se jano funkcioněrujo, gaž górjejce wopisane webpytanje w adresowem pólu jo znjemóžnjone.

Zgódanje domenow znjemóžniś

Změńśo slědujuce nastajenje, aby zgódanje domenow znjemóžnił.

  1. Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .

    • Zwětšego pótom warnowanje about:config "Pśez to wy by mógał garantiju zgubiś!" se pokazujo. Klikniśo na Lubim, až budu wobglědniwy!Akceptěruju riziko, aby se k bokoju about:config dostał.
  2. Zapišćo fixup do pytańskego póla.
  3. Klikniśo dwójcy na nastajenje browser.fixup.alternate.enabled, aby jogo gódnotu na false stajił.
about:config browser.fixup fx47

Prefiks abo sufiks změniś

Móžośo pódaś, lěc ma se prefiks (na pśikład www) abo sufiks (na pśikład .net) za zgódanje domenow wužywaś.

Klikniśo na boku about:config dwójcy na nastajenje browser.fixup.alternate.prefix abo browser.fixup.alternate.suffix. Zapódajśo prefiks abo sufiks, kótaryž Firefox ma njepłaśiwym URL pśidaś.Bazěrujo na informacijach z nastawkow Location Bar search (mozillaZine KB), Domain Guessing (Mozilla.org End user documentation) a Internet Keywords (Mozilla.org End user documentation)

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije