Tłocašk Zabyś - wašu historiju malsnje lašowaś

Glědajśo: Pšosym aktualizěrujśo swóju wersiju Firefox, aby nejnowše funkcije wužywał.

Firefox dajo wam hyšći wěcej kontrole nad wašeju priwatnosću. Nowa wersija Firefox ma tłocašk Zabyś, kótaryž wašu pśeglědowańsku historiju za wěsty casowy wobłuk lašujo bźez togo, aby se zbytka wašych datow dotyknuło.

Móžośo tłocašk na slědujucy nałog k dispoziciji stajiś:

 1. Pśidajśo nejpjerwjej swójej symbolowej rědce tłocašk Zabyś. Musyśo toś ten kšac jano jaden raz pśewjasć!
  • Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu .
  • Klikniśo na wótkaz Pśiměriś dołojce w menijowem woknje
Meni wótkaz pśiměriś .
  • Śěgniśo tłocašk Zabyś forget button gray z wokna Pśidatne rědy a funkcije do swójeje symboloweje rědki a klikniśo pótom na Pśiměrjenje skóńcyś.
 1. Gaž sćo gótowy, swóju nejnowšu historiju lašowaś, klikniśo na tłocašk „Zabyś“ forget button gray na swójej symbolowej rědce.
 2. Wubjeŕśo casowy wobłuk, kótaryž wy by rady zabył (pěś minutow, dwě góźinje abo 24 góźinow) a klikniśo na cerwjeny tłocašk Zabydni!. Wažny: Gaž sćo na toś ten tłocašk kliknuł, se wubrane informacije na pśecej wulašuju a njedaju se wótnowiś.
  Casowy wobłuk historiju zabyś
 3. Firefox pótom historiju a cookieje pódanego casowego wobłuka wulašujo, zacynijo waše wócynjone rejtarki a buźo nowe, prozne wokno startowaś.
Firefox ma drugu funkciju priwatnosći, kótaraž wam zmnóžnja, dalšne daty wulašowaś, inkluziwnje gronidła a sedłowe nastajenja.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla