Tłocašk Zabyś - wašu historiju malsnje lašowaś

Wulašujśo swóje pseglědowańske informacije ze symboloweje rědki. Firefox ma tłocašk Zabyś, kótaryž wašu pśeglědowańsku historiju za wěsty casowy wobłuk lašujo bźez togo, aby se zbytka wašych datow dotyknuło.

Móžośo tłocašk na slědujucy nałog k dispoziciji stajiś:

  1. Pśidajśo nejpjerwjej swójej symbolowej rědce tłocašk Zabyś. Musyśo toś ten kšac jano jaden raz pśewjasć!
    • Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a pón na Pśiměriś…a pón na Symbolowu rědku pśiměriś…Dalšne rědy a wubjeŕśo Symbolowu rědku pśiměriś….
    • Śěgniśo tłocašk Zabyś forget button 57 z wokna do swójeje symboloweje rědki a klikniśo pótom na Dokóńcony.
  2. Gaž sćo gótowy, swóju nejnowšu historiju lašowaś, klikniśo na tłocašk „Zabyś“ forget button 57 na swójej symbolowej rědce.
  3. Wubjeŕśo casowy wobłuk, kótaryž wy by rady zabył (pěś minutow, dwě góźinje abo 24 góźinow) a klikniśo na cerwjeny tłocašk Zabydni!. Wažny: Gaž sćo na toś ten tłocašk kliknuł, se wubrane informacije na pśecej wulašuju a njedaju se wótnowiś.
    forget button controls 57
  4. Firefox pótom historiju a cookieje pódanego casowego wobłuka wulašujo, zacynijo waše wócynjone rejtariki a buźo nowe, prozne wokno startowaś.
Firefox ma drugu funkciju priwatnosći, kótaraž wam zmnóžnja, dalšne daty wulašowaś, inkluziwnje gronidła a sedłowe nastajenja.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije