Rejtarkowe kupki za organizěrowanje wjele rejtarkow wužywaś

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Wažny: Funkcija „Rejtarkowe kupki“ (Panorama) wótpórajo se we wersiju 45 z Firefox. Za dalšne informacije glejśo nastawk Wótpóranje funkcije rejtarkowych kupkow.
Wažny: Funkcija „Rejtarkowe kupki“ (Panorama) jo se z Firefox wótpórała. Za dalšne informacije glejśo nastawk Wótpóranje funkcije rejtarkowych kupkow.

Rejtarkowe kupki (teke ako panorama znate) su lažka móžnosć, wjele rejtarkow organizěrowaś. Z rejtarkowymi kupkami móžośo pśiswójźbne rejtarki rědowaś, mjazy kupkami pśešaltowaś a waše rejtarki spěšnje pśepytowaś. Toś ten nastawk dajo wam z dwanastkami rejtarkow na flaku žonglěrowaś.

Cogodla by měł ja rejtarkowe kupki wužywaś?

Jolic sćo póžedny za rejtarkami, wócynjaśo pšawidłownje wěcej rejtarkow ako du do rejtarkoweje rědki nutś, su rejtarkowe kupki pšawe za was. Daju se teke wjelgin derje za rědowanje rejtarkow pó nadawku a pśešaltowanje mjazy nimi. Wopytajśo kšace w zbytnem nastawku – buźośo skóro wiźeś, kak wužytne wóne su.

Kak mógu rejtarkowu kupku załožyś?

Jolic hyšći njejsćo z wjele wócynjonymi rejtarkami źěłał, cyńśo to něnto.

 1. Stupśo do naglěda rejtarkowych kupkow z pomocu tastoweje kombinacije cmd + + EStrg + + E.
 2. Gaž stupijośo prědny raz do naglěda rejtarkowych kupkow, buźośo pśeglědne wobrazki wšych wašych rejtarkow w jadnej kupce wiźeś. Aby nowu kupku załožył, śěgniśo jadnorje jaden rejtark z kupki a pótom drugi rejtark nad njen. Kašćik buźo se wokoło njeju kresliś.
  • Móžośo dalšne rejtarki do teje noweje kupki śěgnuś a dalšne kupki załožyś.
  Creating a tab group create tab group fx29
 3. Gaž sćo gótowy, klikniśo jadnorje na rejtark, aby naglěd skóńcył. Wrośijośo se do Firefox, rejtark, na kótaryž sćo kliknuł, buźo aktiwny a jano rejtarki w tej kupce budu widobne.
Pokaz: Móžośo swójej symbolowej rědce tłocašk rejtarkowych kupkow pśidaś, aby lažčejšy pśistup měł. Glejśo Wóźeńske elementy, tłocaški a symbolowe rědki w Firefox pśiměriś za instrukcije.
Panorama button
panorama fx29

Kak mógu mjazy rejtarkowymi kupkami tam a sem šaltowaś?

Šaltowanje mjazy rejtarkowymi kupkami jo lažke. Tłocćo jadnorje cmd + + EStrg + + E, aby do naglěda rejtarkowych kupkow stupił, klikniśo pótom na rejtarkowu kupku, kótaruž cośo se woglědaś. Rejtark, na kótaryž sćo kliknuł, buźo aktiwny a jano rejtarki w tej kupce budu widobne.

 • Móžośo teke tastowu skrotconku Strg + `Strg + ` wužywaś, aby k pśiducej rejtarkowej kupce skócył a Strg + + `Strg + + `, aby k pjerwjejšnej rejtarkowej kupce skócył.

Wopytajśo: Rejtarkowe kupki su super za rědowanje rejtarkow pó nadawku. Wy by mógał na pśikład rejtarkowu kupku wužywaś, aby za darami pytał a drugu, aby swóje zliceńki online płaśił. Załožćo kupki za wěcy, kótarež cyniśo zwětšego online a wužywajśo rejtarkowe kupki, aby mjaz nimi pśejšeł. To jo lažka móžnosć, aby se organizěrował.

Kak mógu swóje rejtarki pśepytowaś?

Namakajśo ten rejtark na flaku – jo lažcej ako glicku w senowej kopicy namakaś.

 1. Stupśo do naglěda rejtarkowych kupkow z pomocu tastoweje skrotconki cmd + + EStrg + + E.
 2. Klikniśo na pytańsko tłocašk napšawo we woknje, aby pytańske pólo zwobraznił a zachopśo mě rejtarka pisaś, kótaryž wopytujośo namakaś.
  • Abo zachopśo pisaś a pytanje se awtomatisk pśewjeźo.
 3. Mjaztym až pišośo, budu se rejtarki wuzwigowaś, kótarež wótpowěduju wašomu pytanjeju. Klikniśo jadnorje na rejtark, aby jen wuzwignuł a se do Firefox wrośił.
  Panorama search panorama search fx29
  • Jolic maśo pśez jadno wokno Firefox wócynjone, wiźiśo snaź rejtarki z drugich woknow, kótarež wótpowěduju wašomu pytanjeju a kótarež su dołojce we woknje nalicyone. Klikniśo na jaden z nich a pśejźćo k tomu woknoju Firefox, rejtarkoju a kupce.

Kak mógu swóje rejtarkowe kupki organizěrowaś?

Rejtarkowe kupki daju se lažko pó wjelikosći změniś, pśerědowaś a pomjeniś. Gaž sćo gótowy z kupku, móžośo ju zacyniś a wše jeje rejtarki naraz wótbyś.

Stupśo do naglěda rejtarkowych kupkow z pomocu tastoweje skrotconki cmd + + EStrg + + E.

 • Wjelikosć rejtarkowych kupkow změniś – Klikniśo a śěgniśo pśimk w pšawem dolnem rožku kupki, aby ju pówětšył abo pómjeńšył. Gaž změnjaśo wjelikosć kupki, budu se rejtarki wótpowědnje pówětšowaś resp. pómjeńšowaś.
  • Jolic pómjeńšyjośo kupku dosć, budu se rejtarki jaden nad drugim štaplowaś. Pód toś tym štapjelom pśeglědny tłocašk se pokažo. Klikniśo na pśeglědowy tłocašk, aby wiźeł, kótare rejtarki su w štapjelu, bźez togo, aby dejał wjelikosć kupki změniś.
 • Rejtarkowe kupki pśerědowaś – Klikniśo a śěgniśo na proznem městnje póspóromje bokow abo dołojce na kupce, aby ju pó wobrazowce gibnuł.
 • Rejtarkowe kupki pomjeniś – Klikniśo pódla wołojnikowego symbola górjejce na kupce a zapódajśo mě za nju. Tłocćo pótom abo klikniśo na druge městno wokna.
 • Rejtarkowe kupki zacyniś – Kužda rejtarkowa kupka ma tłocašk „Zacyniś“ w górnem pšawem rožku. Klikniśo na njen a kupka zacynijo se ze wšych swójimi rejtarkami.
  • Jolic sćo rejtarkowu kupku zamólnje zacynił, móžośo na tłocašk Zacynjanje kupki anulěrowaś kliknuś, aby ju wótnowił, nježli až spušćijośo naglěd Panorama.

Pśipěte rejtarki w rejtarkowych kupkach

Gaž wužywaśo pśipěte rejtarki z rejtarkowymi kupkami, reprezentěruju se pśez swóje sedłowy symbol na pšawem boku kuždeje rejtarkoweje kupki.

App Tabs in Panorama pinned tab groups

Mam problemy

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla