Nastajśo, což Firefox ma cyniś, gaž kliknjośo na dataju abo ju ześěgujośo

Toś ten nastawk wopisujo, kak Firefox wobchada ze ześěgnjenjami za rozdźělne datajowe typy a kak móžośo toś to zaźaržanje změniś.

Ześěgnjeńske akcije

Gaž kliknjośo na wótkaz, aby dataju ześěgnuł, póstaja internetny medijowy typ, teke MIME-typ abo wopśimjeśowy typ pomjenjony, kótaru akciju Firefox wuwjeźo. Snaź sćo južo tykac zainstalěrował, kótaryž wobchada ze ześěgnjenim, ako na pśikład Windows Media Player abo QuickTime. Drugi raz Firefox se was pšaša, lěc cośo dataju składowaś abo z wěstym nałoženim wócyniś. Gaž dajośo Firefox k wěsći, až wón ma dataju wócyniś abo składowaś a zmóžnjaśo teke nastajenje „To awtomatiski za dataje ako toś ta wótněnta cyniś“ (glejśo dołojce), pokazujo se zapisk za ten datajowy typ we wótrězku Nałoženja Firefox.

Ześěgnjeńske akcije změniś

To njama wliw na medije, kótarež su we webboku zasajźone - jano na wótkaze k datajam samym.

 1. Klikniśo w menijowej rědce górjejce na wobrazowce na Firefox a wubjeŕśo Nastajenja.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo Nastajenja.Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjeŕśo wótrězk Nałoženja .
 3. Wótrězk Nałoženja se pokažo. Wubjeŕśo datajowy typ, za kótaryž cośo standardnu akciju změniś.
  Někotare zapiski za ten samski datajowy format abo sufiks? Někotare datajowe typy wužywaju se wót někotarych internetnych medijowych typow.
 4. Słup „Akcija“ pokazujo wam wuběrański meni z akcijami, gaž kliknjośo na wěsty datajowy typ.
  ApplicationsDropPDFWinFx4AppPanelMac-drop.jpgincontent pref 38
  • Pśecej se pšašaś: Firefox pšaša se kuždy raz, kótaru akciju ma wuwjasć, gaž kliknjośo na wěsty datajowy typ. To móžo wužytne byś, gaž Firefox awtomatiski składujo datajowy typ abo pśecej wócynja z wěstym programom a wy cośo, až Firefox se pšaša, což ma cyniś.
  • Dataju składowaś: składujo pśecej dataju na wašom licadle z pomocu ześěgnjeńskego wokna, gažkuli kliknjośo na ten datajowy typ.
  • Wócyńśo dataju z póžedanym nałoženim abo tykacom.
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacyniłKlikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacyniłZacyńśo wokno Nastajenja, za tym až sćo swóje změny pśewjadł.Zacyńśo bok about:preferences.

Ześěgnjeńske akcije pśidaś

 1. Pytajśo we webje za dataju, kótaraž wótpowědujo datajowemu typoju, kótaryž cośo pśidaś.
 2. Klikniśo na dataju, aby ju ześěgnuł.
 3. Wubjeŕśo, kak Firefox ma z toś teju dataju wobchadaś:
 4. Stajśo kokulku do kašćika pódla To awtomatiski za dataje ako toś ta wótněnta cyniś.
  Fx4WinOpeningFileMacOpeningFile
 5. Klikniśo na W pórěźe.
Jo nastajenje „To awtomatiski za dataje ako toś ta wótněnta cyniś“ znjemóžnjone? To móžo se staś, jolic serwer websydła pódawa wopacny internetny medijowy typ za dataju. Móžo teke se staś, jolic serwer pśipokazujo dataji "Content-Disposition: attachment".

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije