Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã giải quyết
  • Đã lưu trữ

Mute Button

How can i move the sound/mute button right after to the site logo? It's not very convenient to have it next to Close tab button. Also it would be nicer.

Đã được hỏi bởi kosakian 1 năm trước

Đã được trả lời bởi cor-el 1 năm trước