Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error message

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I received this message after removing malware "buzz-it ads"

The proxy server is refusing connections

Internet connection is working. It's just not connecting with firefox and I cant uninstall it because it's my only "working" browser.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Could you check your Firefox connection setting?

Windows: orange Firefox button (or Tools menu) > Options > Advanced
Mac: Firefox menu > Preferences > Advanced

On the Network mini-tab, click the "Settings" button. The default setting is "Use system proxy setting" but you also can try "No proxy."

Any difference?


I'm not sure how thoroughly you swept for the presence of other possible malware. This article suggests some tools for that: Troubleshoot Firefox issues caused by malware.