Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can not understand how to reset lost master password key

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 59 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have read how to change it but can not figure to do it

Giải pháp được chọn

Did you try to use the chrome URL in the location bar?

chrome://pippki/content/resetpassword.xul

If using the chrome url doesn't work then delete the key3.db and signons.sqlite files in the Firefox profile folder.

You can use this button to go to the Firefox profile folder:

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder (Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Did you try to use the chrome URL in the location bar?

chrome://pippki/content/resetpassword.xul

If using the chrome url doesn't work then delete the key3.db and signons.sqlite files in the Firefox profile folder.

You can use this button to go to the Firefox profile folder:

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder (Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder)