Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox stop working

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 290 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I'm running Firefox 26 on OpenSUSE 13.1 64bits. I got problem in Firefox 26 to use IBM Lotus iNotes and the recommandation is to revert to Firefox 24 ESR. I tried to do this, but it didn't work.

Now i uninstall all Firefox and installed the latest version (26) again. Now Firefox won't load any web-page. It just saying "Connecting..." but nothing happens. No timeout nor error-mesg.

If i run Firefox in terminal, i get this message; (process:3072): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed


I also backed up the profile og recreated a new profil. I suspect that the version 24.2 ESR did some change to files, but i uninstalled everything, rebooted and installed new. Still it doesn't work :-(

What is wrong!?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is the current bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=833117

A comment https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=833117#c27 references a work around as well. Please let us know if you run into trouble.

Được chỉnh sửa bởi guigs vào