Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I modify Firefox download action to: download to a specific location AND open the file (with a specific program)?

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 712 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

Is it possible to add 2 download actions(download and open) to be executed upon click?..

Giải pháp được chọn

In firefox you have to manually click on file after it is downloaded, while in chrome its possible.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

In firefox you have to manually click on file after it is downloaded, while in chrome its possible.

more options

Go to the Mozilla Add-ons Web Page and search for download sort. As to opening a program after the download, just put such a file into a separate directory. It would be better to not have a downloaded file active on its own. What if something bad happens? What if its a movie or MP3 and you just stepped out?

more options