Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

want to remove firefox completely and yes I did uninstalled it from program files but it still shows that I have files in the browser and it won't let me delete

  • 1 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 10985 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kobe

more options

I want to remove all the browser files that are on my computer and it says I need permission to delete them from my system, I have windows 7,64-bit, MCAFEE Security ,PC with IE9 as my browser. So how do I get rid of the files?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options