Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Awesome Bar" uses Bing search. How do I change it to Google search?

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 3547 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gkurie

more options

Though the Help files says that the "Awesome Bar" uses Google search, it is actually using Bing. I want it to use Google. How can I change it. Please note that I am talking about the "Awesome Bar" a.k.a. Address bar - not the Search Bar. Thanks.

Giải pháp được chọn

It took some juggling but you led me in the right direction. Thanks for your advice!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did you or do you have a "Community Toolbar" installed? Your address bar search runs through Conduit, which is the company behind most of those toolbars.

To reset your search to Google, the simplest method is an add-on, but you also can do it manually.

Any luck?

more options

Giải pháp được chọn

It took some juggling but you led me in the right direction. Thanks for your advice!