Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Single word search in firefox 4.0.1 takes to http://<word> instead of google.

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 135 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In Firefox 4.0.1 on Ubuntu 11.0, when I type a single word like "word", instead of doing a Google search it opens http://word. How this can be corrected to do the Google search instead?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options