Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Blank space above address bar in full screen mode on Mac

  • 12 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1035 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Roman

more options

Hi. Blank space appears above address bar in full screen mode when I bookmark specific web page for the first time after FF start. Only way to hide this space is View->Toolbars->Customize->Done. But it appears each time after FF restarts. Disabling all addons does not help. This problem disappears only in FF safe mode.

Thanks, Roman

Được chỉnh sửa bởi Roman vào

Giải pháp được chọn

Exit firefox completely and in Profile folder delete localstore.rdf file in case that you have Corrupt localstore.rdf file.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (12)

more options

Screenshot of this problem.

more options

Hi romansobko, try to disable hardware acceleration and check it again(in safe mode hardware acceleration is disable).

see for more info : https://hacks.mozilla.org/2010/09/hardware-acceleration/


thank you

more options

Didn't help. Same problem after FF restart.

more options

Forgot to mention that this problem appears only in full screen mode.

more options

Disable all extensions and If the problem no longer occurs, one of your extensions was causing it, then re-enable each extension one at a time to check it.

thanks again

more options

Didn't work. It was the first thing I did.

more options

you write that you disable add-ons, you disable extensions as well ?

more options

I disabled everything in Extensions and Plugins tabs.

more options

Switch to the default theme then because in safe mode the default theme is used, without a persona.

more options

I am using the default theme.

more options

Giải pháp được chọn

Exit firefox completely and in Profile folder delete localstore.rdf file in case that you have Corrupt localstore.rdf file.

more options

Thanks a lot! That solved my problem. I really appreciate your help.