Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will install, and open the FIREFOX home page--------------but then is unable to download anything else-WHY

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Win7 on DELL XPS9000-----64bit. Successfully run IE, Safari and Chrome. Download Mozilla Firefox 17 (and other versions before 17) Firefox home page loads----------but nothing else loads! i.e., can not access other pages, such as nbcnews, etc.----Nothing.

My laptop runs firefox nicely; I like firefox--------but I can't wait for the thing to never load.

any suggestions will be appreciated.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A possible cause is security software (firewall,anti-virus) that blocks or restricts Firefox or the plugin-container process without informing you, possibly after detecting changes (update) to the Firefox program.

Remove all rules for Firefox and the plugin-container from the permissions list in the firewall and let your firewall ask again for permission to get full unrestricted access to internet for Firefox and the plugin-container process and the updater process.

See: