Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have Firefox OS X 10.5.8 ; will this continue to work on my MacBook

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 1427 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

I have Leopard installed on my MacBook. Firefox says buy a new laptop to run a newer version of Firefox or have huge risk running Firefox on my Mac . I look to use the Mac another couple of years, with Firefox on it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi ohlsonrick, Firefox 16.0.1 yes will continue to work but, you will no longer receive stability and security updates for Firefox.

see : Firefox no longer works with Mac OS X 10.5


thank you