Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Java 7 won't work with Firefox 16.0.1 on OS X 10.7.5.

  • 5 trả lời
  • 64 gặp vấn đề này
  • 5175 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi komputist

more options

Java 7 works with Safari, but Firefox won't recognise Java is there at all. I've tried reinstalling Java 7 but no success.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hello prw101

if you successfully install java ( http://java.com/en/download/help/mac_install.xml ) do the test to see if working ( http://java.com/en/download/testjava.jsp )

did you download java from java site or from : http://support.apple.com/downloads#java_for_os_x_lion ?

thank you

more options

Java 7 works with Safari, but not with Firefox. I downloaded it from the Java site-the Apple site only has a previous version of Java & it can't be downloaded.

more options

try to Re-initializing the plugins database and check it again

if the above does not solve the issue see if you can manually copy the contents of the java folder into Mozilla Firefox\plugins (i don't know the precisely position in mac)

thanks again

more options

I have this problem too! Tried everything mentioned above. doesn't work. Can developer look into this issue?

more options

I reported this issue as a bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=813803