Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I just updated Firefox on my computer, and now it won't load things like Pandora, This American Life, or YouTube. They still work fine in Windows Explorer.

  • 4 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 1202 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi st12

more options

Can you help?

Giải pháp được chọn

thank you so very much! that totally fixed it. thanks for your help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

When did you update? Your above posted system details list shows a Firefox/7.0.1 user agent.

  • Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1

Which version of the Flash player do you have?

See:

more options

it automatically updated yesterday i think. maybe i should try updating again?

more options

Don't update flash.. you need to downgrade it - [To Downgrade Flash]

The newest flash release does not work well with firefox.

I personally believe that its related to the 64bit issue.. Flash thinks your browser should run the 64bit version, because you windows is 64bit, But Firefox IS NOT 64bit compatible.

I have no issues with the newest flash install with the newest firefox on my 32bit machines.. And now issues if I run Waterfox on the 64bit machines.

Anyways, just downgrade Flash and you will have your videos back.

more options

Giải pháp được chọn

thank you so very much! that totally fixed it. thanks for your help.