Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I set Firefox to automatically open downloads instead of having to go to my downloads and double click to open?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5920 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rosana

more options

Whenever I have used Firefox on a PC it at least gave me the option to open certain file types automatically. I download a lot of files and the time adds up when I have to open the downloads box and double click on the file each time.

Whenever I have used Firefox on a PC it at least gave me the option to open certain file types automatically. I download a lot of files and the time adds up when I have to open the downloads box and double click on the file each time.

Giải pháp được chọn

There is an addon for that :-). Check it out:

OpenDownload Addon

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

There is an addon for that :-). Check it out:

OpenDownload Addon

more options

Hi,

This could help you: Changing download actions