Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since updating to ver 9.0.1 all icons for my bookmarks are no longer visible. Just the copy/title. any ideas/feedback??

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Undated to ver 9.0.1 the other day. Since update the Icons for web sites are no longer visible in my Bookmark menu. web site titles are OK, and links all work but 90% of site icons are gone, and the one's remaining are generic Folder icons. Cleared cache, no help, checked all settings...no change.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn