Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not start. I get a New Tab frame when starting up and then system seems to freeze. I have connectivity via IE and Google. I have also downlaoded and reinstalled the Firefox software.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Firefox was working fine, but I did have some network adapter problems. One morning the Firefox software started and rather than going to my Internet "home page," I got a "New Tab" frame and a blank screen.