Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problems at startup

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Swarnava Sengupta

more options

the instruction at"0x10007dba" referenced memory at "0x7c90e514" The memory could not be "written" When trying to open firefox receive application error message with ok to terminate and cancel to debug - window then closes & program is unusable. complete error message titled firefox.exe - Application Error

The instruction at "0x10007dba" referenced memory at "0x7c90e514". The memory could not be "written".

Click on OK to terminate the program Click on CANCEL to debug the program

After clicking OK or CANCEL the program does not start

I've tried uninstalling and reinstalling with the same problem

Program does not load when either option is selected

the instruction at"0x10007dba" referenced memory at "0x7c90e514" The memory could not be "written" When trying to open firefox receive application error message with ok to terminate and cancel to debug - window then closes & program is unusable. complete error message titled firefox.exe - Application Error The instruction at "0x10007dba" referenced memory at "0x7c90e514". The memory could not be "written". Click on OK to terminate the program Click on CANCEL to debug the program After clicking OK or CANCEL the program does not start I've tried uninstalling and reinstalling with the same problem Program does not load when either option is selected

Tất cả các câu trả lời (1)

more options