Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Whole Firefox program deleted w/bookmarks. How to get both back?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tim

more options

Son deleted Firefox out of computer, with my bookmarks. Can I do anything?

Giải pháp được chọn

Depends if he checked the box to also remove personal settings. Re-install Firefox and your old profile may still be there

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Depends if he checked the box to also remove personal settings. Re-install Firefox and your old profile may still be there