Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 3.6.23 crashed, how can I get it back. I still have a copy of 3.5.3 on my computer MacOSX.4 (PC chip)?

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Mac OS 10.4.11 Using Power PC G.3

Program was working well until I made the mistake of trying to upgrade Firefox

Giải pháp được chọn

You can find the latest Firefox release here:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can find the latest Firefox release here: