Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Direct permalink to the latest version of Firefox to make updates scriptable

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 639 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi creativepartnership

more options

We are writing a bash script to help us keep Firefox and Chrome browsers on the latest version. In order to do this we need a permalink that will always give us the .dmg file of the latest version of the browser – Chrome already have one. We were wondering if there was such a link that we could use for Mozilla Firefox?

It would help us greatly and would be much appreciated!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

That's great, thank you!