X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

After Update from Firfox 7.0.1 to 8.0 Firefox Crashes directly at startup. Starting in secure mode isn't possible too.

Zonealarm Pro and McAfee virusscan Enteprise deacticated, problem stays

After Update from Firfox 7.0.1 to 8.0 Firefox Crashes directly at startup. Starting in secure mode isn't possible too. Zonealarm Pro and McAfee virusscan Enteprise deacticated, problem stays

Giải pháp được chọn

Chi tiết hệ thống bổ sung

ID sự cố

Absturz-ID: bp-90c8aff0-300a-40ae-b0d7-8fb9d2111108

Phần bổ trợ đã cài đặt

fastdial, instantfox, foxyproxy, roboform...list as far as I remember

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS8057; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Avant Browser; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Thông tin chi tiết

I don't get it, it crashes before

the-edmeister
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5420 giải pháp 40434 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/90c8aff0-300a-40ae-b0d7-8fb9d2111108

Try updating to Roboform 7.6.2, if you have Roboform installed.

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/90c8aff0-300a-40ae-b0d7-8fb9d2111108 Try updating to Roboform 7.6.2, if you have Roboform installed.

Người tạo câu hỏi

Updating to Roboform 7.6.2 solved the problem, thanks a lot

Updating to Roboform 7.6.2 solved the problem, thanks a lot