Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Once opening & closing firefox if I try to open it again I get a message saying firefox is running in background, you need to exit and start again.fore

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I ran firefox, then opened Microsft Outlook and checked my emails. When I tried to open an email link I got message Cannot .... Fx is running in background, you must start again - or words to that effect. This has only recentl started to happen.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options