Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In the old firefox, if you typed a word into the navigation bar it would automatically add the .com extension and redirect you to that page. However now, it automatically redirects you to a google search page. How do I get that old feature back?

  • 3 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

For example, if I were to type "cnn" into the webpage address field, it would automatically go to cnn.com. Now, it goes to a google search page which functions just the same as the mini search bar on the side of the bar.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn