Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I updated to firefox 6. Now when I start up firefox the welcome page loads every time thanking me. Howdo I stop the welcome page from coming up all the time?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Every time firefox is opened. The welcome page comes up. I did safe mode, went into options and nothing works. Firefox keeps updating on start up every time.

Tất cả các câu trả lời (1)