Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why am I getting this message after logging in to ask a question? Firefox Help Welcome, mallee. Inbox | Dashboard | Sign Out Firefox Help Access denied You do not have permission to access this page.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mallee

more options

what can I add? I'm trying to ask a question to troubleshoot Firefox and I get this message telling me that I do not have permission to access the page? WTF?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi!

An screenshot would be helpful. In any case, you are already asking a question, so if you please. Answer here and we can try to help you.

more options

Hi. Seems that access problem resolved itself, thanks. Do I need to repeat the other question here? I'm a bit lost...