Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does Google toolbar work with 6.0?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Yes or No ?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Sorry, Google is no longer making Google toolbar compatible with new versions of Firefox. For details, see their announcement.

For instructions for accessing the same features as Google Toolbar using other features and add-ons, see this web page: Using Google Toolbar features without toolbars

more options