Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The new Firefox 6.0 has shut down my AVG AV security feature

  • 1 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi John99

more options

August 16, 2011

The new Firefox 6.0 has shut down an important AVG anti-virus feature that I.D.'s safe websites. It's AVG's "Page Status" icon.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox already provides similar features, see

I do not know for certain but I doubt Firefox's changes will affect the AVG security functions as far as AV (Anti Virus) functions are concerned, that should continue to work.