Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I try to download an update and a screen comes up: "downloading the update" and "Connecting to the update server", with a "moving stream"-type indicator (showing tht it is trying) but nothing else happens: just keeps twirling away to eternity.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
more options

That's the whole story: Hardware Overview:

 Model Name:	Mac mini
 Model Identifier:	Macmini4,1
 Processor Name:	Intel Core 2 Duo
 Processor Speed:	2.4 GHz
 Number Of Processors:	1
 Total Number Of Cores:	2
 L2 Cache:	3 MB
 Memory:	4 GB
 Bus Speed:	1.07 GHz
 Boot ROM Version:	MM41.0042.B00
 SMC Version (system):	1.65f2
 Serial Number (system):	C07D6038DD6L
 Hardware UUID:	F5504536-CBD0-50B3-B690-62AF0AE7170D
That's the whole story: Hardware Overview: Model Name: Mac mini Model Identifier: Macmini4,1 Processor Name: Intel Core 2 Duo Processor Speed: 2.4 GHz Number Of Processors: 1 Total Number Of Cores: 2 L2 Cache: 3 MB Memory: 4 GB Bus Speed: 1.07 GHz Boot ROM Version: MM41.0042.B00 SMC Version (system): 1.65f2 Serial Number (system): C07D6038DD6L Hardware UUID: F5504536-CBD0-50B3-B690-62AF0AE7170D