Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is no longer supported

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I update Firefox? Or is this system out of date? I run OS X Yosemite 10.10.5

Hardware overview: Model Name: iMac

 Model Identifier:	iMac9,1
 Processor Name:	Intel Core 2 Duo
 Processor Speed:	2.66 GHz
 Number of Processors:	1
 Total Number of Cores:	2
 L2 Cache:	6 MB
 Memory:	4 GB
 Bus Speed:	1.07 GHz
 Boot ROM Version:	IM91.008D.B08
 SMC Version (system):	1.45f0
 Serial Number (system):	QP9210550TJ
 Hardware UUID:	138F1618-C38E-5368-BD77-394747EBEB39
How do I update Firefox? Or is this system out of date? I run OS X Yosemite 10.10.5 Hardware overview: Model Name: iMac Model Identifier: iMac9,1 Processor Name: Intel Core 2 Duo Processor Speed: 2.66 GHz Number of Processors: 1 Total Number of Cores: 2 L2 Cache: 6 MB Memory: 4 GB Bus Speed: 1.07 GHz Boot ROM Version: IM91.008D.B08 SMC Version (system): 1.45f0 Serial Number (system): QP9210550TJ Hardware UUID: 138F1618-C38E-5368-BD77-394747EBEB39

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Various older macOS versions are no longer supported. This started with OS X 10.9/10.10/10.11 what includes the 10.10 version you use and those were moved to 78.15.0 ESR as the last available version and you can't update to newer Firefox versions.

Firefox 78.15.0 on the Mozilla CDN server:

Recently support for OS X 10.12/10.13/10.14 was dropped and those were moved to 115.8.0 ESR and still receives updates until September this year. The current minimum is macOS 10.15 or newer.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.