Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My bookmarks used to be on the left of the screen and have gone; how can I restor them?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DCOE40

more options

My bookmarks used to be on the left of the screen and have gone; how can I restore them?

Giải pháp được chọn

{ Ctrl + B } from the keyboard opens and closes the Bookmarks Sidebar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

{ Ctrl + B } from the keyboard opens and closes the Bookmarks Sidebar.

more options

Easy when you know how!

Such a simple solution - I feel a bit of a wally . . . .

Thanks for your help.