Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where are advanced settings?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27981 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

There is page called "about:settings"or similar. I don't know, how is that written. could anyone say?

Giải pháp được chọn

about:config is probably what you want. Careful!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

about:config is probably what you want. Careful!

more options

Is this what you wanted?

more options

Please click the Solved It button next to the answer that answered or solved your Firefox support issue, it appears when you are logged in, so this thread gets marked as Solved to help other users who may have this same problem.