Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot open a new tab - when I restart firefox (or my computer), ctrl T does not work, and the "+" tab next to the single tab on my browser window does NOT open a second tab

  • 3 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Firefox3.6.18, running on WinXP (all the Microsoft patches), opens with a single tab. Clicking the Add Tab "+" or pressing CTRL T does not open a new tab, although I can open a new window. Also, when exiting from Firefox, my tab location is not saved.

Giải pháp được chọn

Please click the Solved It button next to the answer that solved your Firefox support issue, it appears when you are logged in, so this thread gets marked as Solved to help other users who may have this same problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Please disable or uninstall the Ask toolbar extension to solve your problem. It has a known incompatibility with Firefox. See Disable or remove Add-ons.

more options

That did the trick - well, that and the Avery toolbar.

Thanks much for the speedy reply.

more options

Giải pháp được chọn

Please click the Solved It button next to the answer that solved your Firefox support issue, it appears when you are logged in, so this thread gets marked as Solved to help other users who may have this same problem.