Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync second computer to existing Firefox Sync account

  • Không có trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I have a Firefox Sync account set up and working on my home computer. This morning, I installed Firefox at work and would like to sync to my home computer. I don't have the key (and in previous versions of Sync, didn't need one - just needed to log in to my Sync account from the new computer). Is there a way for me to sync my work computer to my home computer without the key? It seems like Sync has really become needlessly complicated to set up.

I have a Firefox Sync account set up and working on my home computer. This morning, I installed Firefox at work and would like to sync to my home computer. I don't have the key (and in previous versions of Sync, didn't need one - just needed to log in to my Sync account from the new computer). Is there a way for me to sync my work computer to my home computer without the key? It seems like Sync has really become needlessly complicated to set up.