Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

no sync icon in preferences

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I just downloaded firefox 3.6 on my ibook g4 at home. I set up a sync account on a pc at work. I have a sync key from work. When I go to preferences on my mac there is no sync icon

I just downloaded firefox 3.6 on my ibook g4 at home. I set up a sync account on a pc at work. I have a sync key from work. When I go to preferences on my mac there is no sync icon

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sorry, Sync is not built into Firefox 3.6, as in the 4.0+ versions. There was a Sync add-on available for Firefox 3.6, but as of the beginning of this year it was discontinued and pulled from the Add-ons website.