Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when i go to yahoo mail I see too many login names, most are mistakes, they include my password. how do i remove them?

  • 5 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 2351 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

By mistake, I Type(d) in login name followed by password. This is saved (including password) on list of past login users. So each time I start to type my user name (login) a list appears including password. I then have to make another password.

Giải pháp được chọn

You can highlight an entry in the drop down list and press Shift + Delete to remove it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

You can highlight an entry in the drop down list and press Shift + Delete to remove it.

more options

worked perfectly, thank you.

more options

The "Del" key itself works fine.

You haven't had to use the Shift key with the "Del" in a long time.

more options