Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can not print selections from some web pages om my lexmark printer but i can from internet explorer. How can i fix this problem.

  • Không có trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

When we select text from most web pages to print selection from Firefox, the printer prints only the URL, or sometimes prints the whole page and not just the selection. It does this for both our HP all-in-one printer and our Lexmark pro 705. We do not have this problem with Explorer. We have Vista as an operating system.