Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I followed the instructions for FF4 Password Manager, yet my UserIDs & passwords are not saved and I have to retype them everytime

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

FF rarely prompts me to save my passwords and none appear to be saved for all of my accounts. When creating this acct to ask a question, I was prompted to save it, yet none of my existing accounts are saved and I have to retype them every time which is a PIA. The Password Manager account settings are set correctly. I do not want to change any of my PWs to see if I am prompted to save them. What else can I do?

FF rarely prompts me to save my passwords and none appear to be saved for all of my accounts. When creating this acct to ask a question, I was prompted to save it, yet none of my existing accounts are saved and I have to retype them every time which is a PIA. The Password Manager account settings are set correctly. I do not want to change any of my PWs to see if I am prompted to save them. What else can I do?