Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why cant I set some sections to Icons and Text and some to just Icons?

  • Không có trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I just downloaded Firefox 4.0 and the Web Developer toolbar I use had icons instead of the text and icons that I am familiar with. However, when I change the settings for 'Show' in the Customise menu to Text and Icons, it changes my Addon Toolbar, my Back/Forward/Refresh etc. buttons as well as the web developer toolbar. How can I make it so that it is Text and Icons just for the Web developer toolbar?

I just downloaded Firefox 4.0 and the Web Developer toolbar I use had icons instead of the text and icons that I am familiar with. However, when I change the settings for 'Show' in the Customise menu to Text and Icons, it changes my Addon Toolbar, my Back/Forward/Refresh etc. buttons as well as the web developer toolbar. How can I make it so that it is Text and Icons just for the Web developer toolbar?