Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to prevent Firefox from closing when certain tabs are open

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I recently started using Amazon's Cloud Player. In order to keep playing songs, the player's webpage has to remain open. However, I have the habit that when I am finished with a browsing session I go ahead and close Firefox. However, this closes the player's webpage, which stops my music from playing.

Hence, I'm wondering if there is a way to prevent Firefox from closing if certain tabs are open. For instance, the title for the cloud player's tab is "Amazon Cloud Player". It would be great if when I try to close Fireofx, it prevents me from doing so if a tab with the title "Amazon Cloud Player" is currently open. If I wanted to close the browser, I would need to close the tab first.

I recently started using Amazon's Cloud Player. In order to keep playing songs, the player's webpage has to remain open. However, I have the habit that when I am finished with a browsing session I go ahead and close Firefox. However, this closes the player's webpage, which stops my music from playing. Hence, I'm wondering if there is a way to prevent Firefox from closing if certain tabs are open. For instance, the title for the cloud player's tab is "Amazon Cloud Player". It would be great if when I try to close Fireofx, it prevents me from doing so if a tab with the title "Amazon Cloud Player" is currently open. If I wanted to close the browser, I would need to close the tab first.