Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

after download of 4.0 and when I get ready to install it it tells me in may cause viruis. What should iI do.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hapijack

more options

After download of 4.0 I get a pop up screen that tell me that this download may contain viruses and it ask if I still what to proceed.I really don't what any virus. What should I do.

Giải pháp được chọn

This is a standard message and an apply to any executable file. If you downloaded Firefox from Mozilla you can ignore the message.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This is a standard message and an apply to any executable file. If you downloaded Firefox from Mozilla you can ignore the message.