Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

looks like it;s downloading firefox4 but nothing changes.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Xircal

more options

I have tried to download the new version Firefox 4 3 times. it goes through loading all the files and when it'd done everything is still the same. I don't know what I'm doing wrong. The newer version looks interesting and I would like to be able to use it.

any help would be greatly appreciated Thank You Carol Sedor

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Carol,

Go to Help | Check For Updates and you'll be able to download the latest version and install it that way too.