Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is the best version of Firefox to download for Mac 10.5.8

  • 1 trả lời
  • 102 gặp vấn đề này
  • 11602 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I need to download Firefox on my Mac OS X 10.5.8 I have read of incompatibilities with Firefox 4. What is the best version of Firefox to download for my Mac.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

3.6.x is the last version for 10.5.8.

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html