Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I try to update Firefox 3.6.2 to 4.0, I get the following alert - The operation can’t be completed because you don’t have permission to access some of the items.

  • 4 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bluishtree

more options

I have a MacBook Pro, and I have never required permission to do anything before. Before I had Firefox 3.6.2, I was able to upgrade my version without a problem.bold text

Giải pháp được chọn

  • Trash the current Firefox application to do a clean (re-)install.
  • Install the new version that you have downloaded.

Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 8

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

  • Trash the current Firefox application to do a clean (re-)install.
  • Install the new version that you have downloaded.

Your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data.

more options

Thank you very much.

more options

Very helpful indeed, thank you!