Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

documents downloaded via Firefox won't print or appear in preview

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Documents opened with Firefox won't print or even appear in preview. The document can be viewed but won't print. When trying to print (or see in preview) only a blank page appears. This happens even when the document is saved or made a PDF file. This began with 3.6.13 and continues with 3.6.15. Curiously, documents saved or made a PDF before this began ~ 2 weeks ago can be still be printed and viewed in preview. I'm using an iMac with OS X 10.6.6 and a CanonMX 300 printer

Documents opened with Firefox won't print or even appear in preview. The document can be viewed but won't print. When trying to print (or see in preview) only a blank page appears. This happens even when the document is saved or made a PDF file. This began with 3.6.13 and continues with 3.6.15. Curiously, documents saved or made a PDF before this began ~ 2 weeks ago can be still be printed and viewed in preview. I'm using an iMac with OS X 10.6.6 and a CanonMX 300 printer